Naše služby

Servis plyn kotlů

Zabýváme se servisem plynových kotlů značek Vaillant, Protherm, Junkers a Bosch.

Náš specializovaný tým servisních techniků má všechna potřebná platná osvědčením o odborné způsobilosti pro práci s plynovým zařízením, navíc je pravidelně školen jednotlivými výrobci plynových kotlů, což zaručuje odborné znalosti této problematiky.

Autorizovaný servis tepelných čerpadel

Jsme autorizovaný servis tepelných čerpadel značky Vaillant, Protherm, Bosch. Pravidelné školení našich techniků zajišťuje vysokou úroveň této specializace, která je pravidelně kontrolována.

Pravidelné servisní prohlídky

Nepodceňujte pravidelné kontroly vašich plynových zařízení a řiďte se instrukcemi výrobce uvedené v návodu k obsluze plynového zařízení/kotle. Obecně se doporučuje kontrola minimálně jednou ročně.

Doporučujeme, abyste nechali své plynové kotle překontrolovat po ukončení topné sezóny. Včasnou kontrolou se tak lehce vyhnete případným provozním komplikacím a delším čekacím lhůtám při zahájení topné sezóny, která je zapříčiněna zvýšenou vytížeností servisních techniků v tomto období. V případě, že se jedná o záruční servis spotřebiče, připravte si prosím příslušný záruční list/ servisní knížku.

Jak probíhá pravidelná kontrola plynových kotlů

Revizi vždy provádí kvalifikovaný pracovník, mající platné osvědčení nutné pro provádění servisních prací na plynových zařízení.

Úkolem servisního technika je především:

 • provést vizuální prohlídku zařízení
 • vyčištění plynového zařízení
 • zkontrolovat funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků spotřebiče
 • zkontrolovat funkci odtahových systémů zplodin, větrání a celkovou funkci plynového kotle
 • zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého a jeho koncentraci ve zplodinách u atmosférických kotlů za použití analyzátorů zplodin

servisní technik se při kontrole zaměřuje i na spoje, ventily a další části plynového zařízení. Po provedení servisní prohlídky obdržíte zprávu, která je dokladem o provedení servisní prohlídky. Tato zpráva obsahuje:

 • jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl
 • datum kontroly
 • místo kontroly
 • údaje o měření žádá-li si to druh zařízení
 • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění
 • podpis pracovníka, který kontrolu provedl

Tuto servisní zprávu vždy řádně uschovejte.

Čištění a seřizování plynových zařízení

Zdá se Vám, že jsou Vaše účty za plyn příliš vysoké? Nevíte si rady s nastavením kotle? Potřebujete poradit s ideálním naprogramováním termostatu? Doporučíme Vám optimální nastavení tak, abyste se minimálně starali o chod plynového kotle. Naučíme Vás, jak správně zacházet s Vaším originálním termostatem.

Revize plynových zařízení (plynovody)

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je nutné, aby se nezapomínalo provádění pravidelných revizí a kontrol plynu. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí.

Jak často provádět kontroly?

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení. Kontroly provádí revizní technik pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do revizní nebo technické zprávy s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění. Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Provozní revize je předepsána dle §8 vyhlášky 85/1978 Sb.

Revize a případné zkoušky provádí revizní technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).vailant logo
protherm logo
junkers logo
bosch logo